ทุนวิจัย

รายละเอียด

การใช้บัตรเชื่อมโยงความรู้กายวิภาคศาสตร์ ในการฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐาน
ผศ.มงคล การุณงามพรรณ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
20 พ.ค. 2556
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2558

ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2556 วันที่ 4 เมษายน 2556
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2556