คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนเอง ความรู้สึกมีคุณค่าและเจตคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณสาลี่ แซ่เบ๊ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561 หน้า 10 - 23
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ