คลังบทความ

รายละเอียด

การดูแลต่อเนื่องและการประสานงานในชุมขนของการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยใช้แนวคิดบูรณาการในการให้บริการด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลกในประเทศไทยและอินโดนีเซีย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
I Gede Putu Darma Suyasa (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
I Ketut Swarjana (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2565 หน้า 167 - 175
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สร้างคุณภาพชีวิต

View
กุมภาพันธ์
2566