คลังบทความ

รายละเอียด

The Clinical Supervision Process of Nurse Preceptors in Thailand: A Meta-Ethnography Research

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์ชวภณ สารข้าวคำ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Walailak Journal of Science and Technology 2018 เผยแพร่ในรูปแบบ Article in Press ทางออนไลน์ เดือนสิงหาคม 2561
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ