ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของรูปแบบการพยาบาลที่บูรณาการครอบครัวมีส่วนร่วมกับการเสริมพลังอำนาจต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรก [The Effect of Nursing's Model integrated with Family Participation and Empowerment on Breastfeeding in the First Teenage Mothers]
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
24 มี.ค. 2560
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561 หน้า 1 - 9
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561

ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ กันยายน - ธันวาคม 2561 หน้า 129 - 138
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561