คลังบทความ

รายละเอียด

คุณภาพชีวิตนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.จุรีย์ นฤมิตเลิศ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์อนุชา พรมกันยา (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 หน้า 49 - 63
2563
01 ต.ค. 2563
31 ธ.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ