ทุนวิจัย

รายละเอียด

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลทั่วไประหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย
อาจารย์ผ่องศรี อิ่มสอน (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุภาวดี สมจิตต์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
31 พ.ค. 2556
มี
ตีพิมพ์ที่
proceeding การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2557

เรื่อง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลทั่วไประหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย
ตีพิมพ์ที่
proceeding การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศกึษา 2557 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557
ปี
2556