คลังบทความ

รายละเอียด

ความท้าทายของพยาบาลในการพัฒนานวัตกรรมการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ผศ.ดร.อังคนา จงเจริญ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ไม่ระบุ
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 2564 ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 2-15
2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ