คลังบทความ

รายละเอียด

การใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาความสามารถของพยาบาลวิชาชีพในการจัดการความเจ็บปวดของเด็กที่ได้รับการผ่าตัด

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณเสริมศรี บุญมั่น (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 “NEUNIC 2017” จัดโดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ