ทุนวิจัย

รายละเอียด

แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด [Social support and quality of life in hemodialysis patients]
รศ.สมพร ชินโนรส (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณชุติมา ดีปัญญา (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณสุภาพร ภูษณวรรณ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
06 ธ.ค. 2560
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 43 - 50
ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
ปี
2563