คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาศาสตร์ด้านสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้เขียนหลัก)
คณะจิตวิทยา
ดร.สุดารัตน์ สุวารี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.สุภาวดี สมจิตต์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะกายภาพบำบัด
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะจิตวิทยา
ผศ.ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 หน้า 119 - 130
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ