คลังบทความ

รายละเอียด

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV : บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมะเร็งจากเชื้อ HPV

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
อาจารย์สิทธิศักดิ์ เครือพิมาย (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.พรศิริ พันธสี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 132 - 145
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ