คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการใช้รูปแบบการพยาบาลแบบเจ้าของไข้ที่บูรณาการแนวคิดการส่งเสริมสุชภาพของเพนเดอร์ต่อการรับรู้ความผาสุกของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณนิตยา สุวรรณเวก (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วารสารชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2556 หน้า 94 - 103
2556
01 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2556
ครบ
ไม่ระบุ