ทุนวิจัย

รายละเอียด

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดและการล้างไตทางช่องท้อง [Quality of life in patients on hemodialysis and peritoneal dialysis]
รศ.สมพร ชินโนรส (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณชุติมา ดีปัญญา (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
09 ก.ย. 2559
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 40 - 54
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
ปี
2563