คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของสมาธิเพื่อการเยียวยาของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อในกรุงเทพมหานครและสุราบายา

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
นิปูตู วูลาน เพอร์นามา สารี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 หน้า 74 - 83
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ