คลังบทความ

รายละเอียด

การฝึกปฏิบัติในยุควิถีใหม่โดยประยุกต์ใช้ ADDIE Model เพื่อพัฒนาทักษะการรักษาพยาบาลขั้นต้นของนักศึกษาพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 หน้า 260 - 273
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ