คลังบทความ

รายละเอียด

ความพึงพอใจในบริการงานพยาบาลวิสัญญีของผู้ป่วยผ่าตัดระบบประสาทไขสันหลัง สถาบันประสาทวิทยา

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณอารยา พลสยม (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 88 - 107
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ