ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาเปรียบเทียบประมวลรายวิชา วิธีการสอนของอาจารย์ และวิธีการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในประเทศไทย และ STIKES, BALI ในประเทศอินโดนีเซีย
อาจารย์สุภาวดี สมจิตต์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
Ida Ayu Trisnadewi (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
17 พ.ค. 2556
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 37 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561 หน้า 103 - 118
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
ปี
2561

ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2557