คลังบทความ

รายละเอียด

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
รศ.สมพร ชินโนรส (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561 หน้า 1 - 7
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ