คลังบทความ

รายละเอียด

การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 224 - 237
2564
01 ก.ค. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ