คลังบทความ

รายละเอียด

การเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์เพื่อสร้างนวตกรรมการพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 สังคมไทยหลัง NEW NORMAL : การเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 3 เมษายน 2564
2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ