ทุนวิจัย

รายละเอียด

ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของพยาบาลสำเร็จการศึกษาใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์นัชพร ฤทธาปัญญา (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์อนุชา พรมกันยา (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ชวภณ สารข้าวคำ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
03 ธ.ค. 2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ