คลังบทความ

รายละเอียด

ความรอบรู้ด้านโภชนาการและผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณอังธนา จุลสุคนธ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 หน้า 120-135
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ