คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานต่อทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเพร่ วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2565 หน้า 13 - 26
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ