คลังบทความ

รายละเอียด

การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณปวริศา คงเฟื่อง (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 หน้า 285 - 292
2562
01 ม.ค. 2562
30 เม.ย. 2562
ครบ
ไม่ระบุ