ทุนวิจัย

รายละเอียด

การบริบาลมารดาและทารกหลังคลอดในชุมชนภาคกลางด้วยภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แผนไทย
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุรี ขันธรักษ์วงศ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณนพนัฐ จำปาเทศ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณสุนทร หงษ์ทอง (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณสมพล วีรกิจพานิช (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณสุรีย์พร ลีลพนัง (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
26 ก.ค. 2555
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ