ทุนวิจัย

รายละเอียด

สมรรถนะทางการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551 [Professional Nursing Competency of Bachelor of Nursing Science, St.Louis College, Academic Year B.E. 2551]
อาจารย์ดรุณี ชมกลิ่น (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุดารัตน์ สุวารี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ณิชาภา วุฒิวัฒน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
06 ส.ค. 2552
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2553