ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้ายในชุมชน [The effect of palliative care for people who living with end stage renal disease in community]
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณจุฑามาศ ติลภัทร (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
21 พ.ย. 2559
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 หน้า 226 - 235
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2562