คลังบทความ

รายละเอียด

การวิเคราะห์โยงใยเหตุปัจจัยสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน กรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ตำรา / หนังสือ ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 หน้า 18 - 34
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ