คลังบทความ

รายละเอียด

แนวคิดการผสมผสานและบูรณาการการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลสุขภาพ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คุณภัทราพร ภัทรนาวิก (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คุณไพสิฐ ภัทรนาวิก (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2565 หน้า 1 - 12
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ