คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาตัวชี้วัดผลลัพธ์การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปิดทวารเทียม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณคู่ขวัญ มาลีวงษ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง ปีที่ 63 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 หน้า 271 - 282
2562
01 ก.ค. 2562
31 ส.ค. 2562
ครบ
ไม่ระบุ