ทุนวิจัย

รายละเอียด

วัฒนธรรม ความเชื่อ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังคลอดของหญิงชาวพม่าที่พักอาศัยในชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร
ผศ.ดร.นันทนา น้ำฝน (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุดารัตน์ สุวารี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สกาวเดือน ไพบูลย์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
19 ธ.ค. 2556
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2559