คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยโมเดลสะท้อนคิดต่อการตระหนักรู้ตนเองด้านเพศวิถีของนักเรียนมัธยมปีที่ 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์กชกร ธรรมนำศีล (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2561 หน้า 53 - 68
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ