คลังบทความ

รายละเอียด

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์ชวภณ สารข้าวคำ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.อรอุมา เจริญสุข (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 12 วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562 หน้า 174 - 187
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ