ทุนวิจัย

รายละเอียด

การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของผู้สุงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชนบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณอัจฉริยา เจริญเกียรติ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
18 ก.ย. 2557
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2559
ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ปี
2559