คลังบทความ

รายละเอียด

การมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะทะเลของประชาชนในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.ปฏิภาณ เกิดลาภ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.รุจา รอดเข็ม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์นุจรินทร์ โพธารส (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ศุภามล จันทร์สกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 หน้า 171-183
2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ