คลังบทความ

รายละเอียด

ทิศทางการดูแลสุขภาพในการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ในยุควิถีใหม่ของพยาบาลชุมชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ณนิตา พิศเพลิน (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 หน้า 57 - 64
2565
01 ม.ค. 2565
30 เม.ย. 2565
ครบ
ไม่ระบุ