คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์วิลาวัณย์ เพ็งพานิช (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 16 - 27
2563
01 ก.ค. 2563
31 ธ.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ