ทุนวิจัย

รายละเอียด

การรับรู้ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยและญาติในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: การศึกษาเชิงปรากฎการณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์พัชรา เตโช (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์ศริญญา ชุ่มเต็ม (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์อิฐฐาพร คำกุ้ม (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
06 มิ.ย. 2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ