ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสหศึกษา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
28 ก.พ. 2557
มี
ตีพิมพ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2557
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2557

ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว. วิจัย ครั้งที่ 8" วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หน้า 394 - 402
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2557

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็ง ต้นทุนชีวิตกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสหศึกษา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว. วิจัย ครั้งที่ 8" วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปี
2557