ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความมั่นใจความสามารถการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ปราโมทย์ แซ่ตั๋น (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
09 ส.ค. 2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ