ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 และทักษะการตรวจ ATK ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 2565
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 หน้า 224 - 237
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2566