ทุนวิจัย

รายละเอียด

การวิเคราะห์โยงใยเหตุปัจจัยสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน กรุงเทพมหานคร
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.เรวดีทรรศน์ รอบคอบ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สฤษฎิ จันทร์หอม (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
11 ต.ค. 2554
มี
ตีพิมพ์ที่
Proceedings งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2558

ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 หน้า 18 - 34
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2558

เรื่อง การวิเคราะห์โยงใยเหตุปัจจัยสุขภาวะของผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน กรุงเทพมหานคร
ตีพิมพ์ที่
Proceedings งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558
ปี
2554