คลังบทความ

รายละเอียด

การพยาบาลประคับประคองพระสงฆ์อาพาธด้วยการดูแลห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย ตามหลักสัปปายะ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ชวลี เครือสุคนธ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 หน้า 25 - 30
2564
01 พ.ค. 2564
31 ส.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ