คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะตนเองในการดูแลผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์วิไล ตั้งปนิธานดี (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คุณสายสุนีย์ ดีประดิษฐ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณภัชรินทร์ วงค์ศรีดา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 หน้า 46 - 60
2563
01 ม.ค. 2563
31 มี.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ