ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพยากรณ์ผลการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จากผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการพยาบาลและผสานวิธีการเรียนแบบนำตนเอง
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุภาวดี สมจิตต์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
31 พ.ค. 2556
มี
ตีพิมพ์ที่
proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2557