คลังบทความ

รายละเอียด

แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ชาวพม่าของพยาบาลผดุงครรภ์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 หน้า 150 - 161
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ