คลังบทความ

รายละเอียด

Relationships of stress, anxiety, and related factors with the comfort of caregivers of patients with brain tumor in the preoperative phase

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณChotika Kiattiweerasak (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ศุภร วงศ์วทัญญู (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
Chulalongkorn Medical Journal (Chula Med J) ปีที่ 65 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 423 - 430
2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ