คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลชลบุรี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คุณรุ่งทิพย์ รัตนไมตรีเกียรติ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณจิรธิดา อนันต์นาวีนุสรณ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.อังคนา จงเจริญ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่ระบุ
วารสารพยาบาลทหารบก 2563 ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 376-384
2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ