คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาภาวะผู้นำในพยาบาลที่ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณศุภารัญ ติยะภูมิ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการประจำปี 2561 : ครบรอบ 20 ปี การสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและงานวิจัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” ณ วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ